รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

1. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานสภานักเรียน รองประธานและคณะกรรมการนักเรียน
1.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
1.2 ผู้สมัครจะต้องลงสมัครในรูปแบบพรรค และมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหรือรองหัวหน้าพรรค
1.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในขณะที่มีการเลือกตั้ง
1.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50
1.5 ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มส หรือ มผ ติดค้าง
1.6 ได้รับความยินยอมจากครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองให้เข้าสมัครรับเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
1.7 เป็นผู้มีคุณธรรมและมีความเป็นกลางในการดำเนินนโยบาย
1.8 เป็นผู้ที่รักและศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอย่างจริงใจ
1.9 ไม่เป็นผู้ถูกบันทึกการกระทำความผิดที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ในเรื่อง สารเสพติด เป็นผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาท การพนัน และชู้สาว
1.10 มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยันและมุ่งมั่นต่อการศึกษาเล่าเรียน และอุทิศตนต่อการทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม
2. คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน
2.1 เป็นนักเรียนโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม
2.2 เป็นสมาชิกพรรคที่มีหัวหน้าและรองหัวหน้า ในข้อ 1
2.3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในขณะที่มีการเลือกตั้ง
2.4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมทุกภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00
2.5 ไม่มีผลการเรียน 0, ร, มส หรือ มผ ติดค้าง
2.6 ได้รับความยินยอมจากครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองให้เข้าสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
2.7 เป็นผู้ที่รักและศรัทธาต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเทิดทูนในเกียรติของโรงเรียนอย่างจริงใจ
2.8 ไม่เป็นผู้ถูกบันทึกการกระทำความผิดที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ในเรื่อง สารเสพติด เป็นผู้ก่อเหตุทะเลาะวิวาท การพนัน และชู้สาว
2.9 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ อดทน มีใจรักงานให้บริการ
2.10 มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีจิตอาสา มีความเสียสละ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ขยันและมุ่งมั่นต่อการศึกษาเล่าเรียน และอุทิศตนต่อการทำกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *