รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ประจำปีการศึกษา 2565

#รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสัมครตั้งแต่วันที่ 19-23 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รับสมัคร ณ ใต้ถุนอาคารใหม่

#หลักฐานในการรับสมัคร

– ใบสมัคร- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดาและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

– สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดาและผู้ปกครอง อย่างละ 1 ฉบับ

– ป.พ.1 1 ฉบับ หรือ หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิมว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้นป.6 /ม.3 1 ฉบับ

– หนังสือรับรองความประพฤติ 1 ฉบับ

– นักเรียนที่ไม่ได้เกิดในจังหวัดสกลนคร ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ

– รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น

***กรณีที่ไม่มีเอกสารของบิดาหรือมารดา ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมคือ สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ

***หมายเหตุ: นักเรียนต้องมีเกรดเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 2.75

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *