#ประกาศโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๖

Read more

ประกาศโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (แทนตำแหน่งที่ว่าง )

Read more